ஆதி மந்திரம்


இல்லை இல்லை
இல்லை என்பதில்லாமல் எதுவுமில்லை
இருப்பதில்லாமல் இல்லையும் இல்லை
இல்லை இல்லை


ஆதி தாயே
இல்லா இருப்பே
அருள்வாய்
இல்லா இருப்பே
ஆதி தாயே


இல்லா நீயிருக்க
இருக்க நானிருக்க
இல்லாதது உண்டோ
இவ்வுலகில்
இல்லாதது உண்டோ
இருக்க நானிருக்க
இல்லா நீயிருக்க


அத்தனையும்
அருளப்பெற்றேன்
ஆதி
அருளப்பெற்றேன்
அத்தனையும்செல்வ ஆதித்தன்.கு=========================================இருப்பதுவும் எதுவுமில்லை
இழப்பதும் எதுவுமில்லை
உன்னுள் கண்டால்
இழப்பதும் எதுவுமில்லை
இருப்பதும் எதுவுமில்லை


பாரினிலே
பாரப்பா பார்
தந்திரம் கற்றார்
மந்திரம் விட்டார்
தாயை மறந்து
மந்திரம் விட்டார்
தந்திரம் கற்றார்
பாரப்பா பார்
பாரினிலேகா கா காகம்
கையிலாய வர்க்கம்
கண்டு தெளிந்தார்
பூரணம்
கண்டு தெளிந்தார்
கையிலாய வர்க்கம்
கா கா காகம்

விட விட வீடு
விட்டயிடம் வீடு
உறங்கிப் போனயிடம் வீடு
உயிரற்றுப் போனயிடம் வீடு
கட்டினவர் கட்டுவாரே பார்
உயிரற்றுப் போனயிடம் வீடு
உறங்கிப் போனயிடம் வீடு
விட்டயிடம் வீடு
விட விட வீடு


தவம் இருப்பார்
தவறு காண்பார்
தப்பிக்க நினைப்பார்
தட்டாது நின்று
தப்பிக்க நினைப்பார்
தவறு காண்பார்
தவம் இருப்பார்

சித்தன் பாட்டு : நாளைய உலகம்

சித்தன் பாட்டு


பட்டொளி வீசி
பனை சரிய

தொழுவம் பிறந்த
தேவன் புகழ் மறைய

செந்நிறம் விரும்பி
வெண்கொடை போற்றிய
-- மூடன் வழிப் புடை அழியும்

பிறை கொண்ட மக்கள்
தன் தீநெறியால் தேய


சித்தன் ஒளி மலரும்

மாந்தர் மனம் தங்கும்

ஆசை உடல் அழியும்

மாயை உலகம் தேயும்

இவன்
மனிதன்

பேய்! இது உண்மையா? பொய்யா?

Image


பேய்!
இது உண்மையா? பொய்யா?


- என் நினைவுகள் (உண்மைச் சம்பவம் )

பேய், இன்றைய நவீன யுகத்திலும் பரவலாக வலம் வரும் உண்மை, அச்சுறுத்தும் சிறிய சொல். ஆனால் மனதை உலுக்கும் பெரும் பயம்.பேய் என்ற சொல், நம் தமிழ் தாய் நாட்டில் மட்டும் அல்ல, நவநாகரீகம் என்ற பேரில் ஆடம்பரத்தையும், எதிர் நோக்கும் இயற்கை அச்சுறுத்தலையும் மறைமுகமாய் புகுத்திய ஆங்கிலேயர்களின் வீட்டிலும்தான்.

என் நினைவுகள் :

சிவா , என்னை எல்லோரும் அழைக்கும் பெயர். நான் 27 வயது முது இளைஞன் . இயற்கையும் , இறைவனையும் முழுமையாகச் சிந்திக்க முற்படுபவன். தனக்கு என்ற புது கோட்பாடுகளை வகுக்க நினைப்பவன்.

கடவுள் என்று ஒருவர் இருக்கிறாரா?

நான் பேயை நம்புகிறேனா?

கடவுள்:

இப்புவியில் கடவுள் என்ற பெயரில் பல தெய்வ வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன. பல மதங்கள், பல தெய்வங்கள். ஆயினும் , நான் இறைவன் என்ற ஓர் சக்தியை நம்புகிறேன். நம்முள் புலப்படாத , நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியாத சக்தியை நம்புகிறேன்.

பேய்:........

Read More .....

Full Articles Visit : http://www.padukai.com/2009/12/devil-true-events-true-story-god-devil.html#ixzz0ZJO1XvEf


If u like to copies this post ? Pls share with my credit Link
http://www.padukai.com

Thanks

Sorkkam - iraivanin sorkkam!

சொர்க்கம்நாம் தேடும் சொர்க்கம்!


Image

Original Post in http://www.padukai.com/2009/11/true-of- ... rkkam.html

If like to sharing this.. please copy with My Credit Link...

By
Admin
http://www.padukai.com

_________________
Join Now Image

விதியை மதி வெல்லும் - மதியை விதி வெல்லும் - Vithiyai Mathi Vellum, Mathiyai vithi vellum. இறைவன்

[Fire.jpg]My God Photo

®§ûV U§ ùYpÛm, U§ûV ®§ ùYpÛm

Cû\Yu:

Vôo CkR Cû\Yu !

<>

Sm ¨û]lTûR ùNVpTÓjRdá¥V A¬V Nd§ûV TûPjR AkR Cû\Yu GeúL CÚd¡\ôo?

Bm, Sôm Aû]YÚm úR¥ AûXYÕ A¬V Nd§ TûPjR SUÕ LxPjûR, Ïû\V ¿dÏm JÚYûWúV úR¥ AûZ¡ú\ôm, AÕ Lt£ûXVô«àm N¬, £\kR NôªVôWô]ôÛm N¬ Sm ©WfNû] ¨Yoj§VôL úYiÓm Gu\ úSôdLj§úX AeúL Sô¥ ùNp¡ú\ôm. CÕ EiûU.

®§ - U§ Guàm DoùNôtL[ôp Cû\Yû] úUÛm ¸İUôn ûYlTÕ UhÓªu± YôrdûL úTôWôhPj§p ®§Ùm U§Ùm SmûU JİeLt\ ÑZt£ Øû\«p Ruû] ¨ûX¨ßj§ úTôWôÓ¡\Õ.

U§ûV ®§ ùYpÛm:

U§ Gu\ôp EPú] SUÕ A±ûY UhÓm ¨û]jÕd ùLôs[ úYiPôm. U§ GuTÕ A±Ü UhÓm ApX. SUÕ EP­p Es[ BjU Nd§ûVÙm úNojúR A[®Ó¡\Õ. Bm JqùYôÚ E«Ús[, E«Wt\ ùTôÚsL°Pj§Ûm, BjUô Gu\ A±V Nd§ CÚd¡\Õ. CkR Nd§Lú[ ®§ Guàm êÓ Uk§WjRôp EXûL BiÓ YÚ¡\Õ.

CkR EXL ®§ BjU Nd§L°]ôúX EÚiÓ ùNp¡\Õ. GeúLô CÚdÏm ¨X®p HtTÓm Nd§ Uôt\jRôp (AUôYôûN, ùT[oQª) Cl×®«p Es[ LPp BolT¬d¡\Õ. Bm Cl×®ûV Ñt±Ùs[ úLôsL°u BjU Nd§Ls UhÓm ApX, Sm AÚ¡p Yôİm, E«o Utßm E«Wt\ ËYWô£Ls êXØm JÚ U²R²u BjU Nd§ AûNÜtß ®§Vôp ®û[VôÓ¡\Õ. CkR ®§, Nd§ Ïû\kR SUÕ BjU Nd§ûV ùYp¡\Õ.

®§ûV U§ ùYpÛm:

BjU Nd§Vô¡V U§ Ru Nd§ûV ¨ûX SôhÓYRu êXm ®§ Gàm BjU Nd§ûV ùYpÛ¡\Õ. Bm Cû\Yu Gu\ ùTV¬p Lt£ûXL[ôn Sm Øuú]ôoLs ¨ßYRtÏ Øu ARû], SY ê­ûLL[ôÛm, SYWj§]eL[ôÛm Utßm TX SY ùTôÚsL[ôp ARu BjU Nd§ûV ªûLl TÓj§úV ¨ß®Ùs[]o. BûLVôp Rôu, ARu BjU StNd§ SmûU Lôd¡\Õ. Bm Cû\Y]ô¡V AkR BjU Nd§úV Aû]jûRÙm ùYpÛm. ®§Ùm U§Ùm Ko BjU Nd§LsRôu.

®§ ®û[VôhP]ôûY. úRôp®Ùm, ùYt±Ùm SmûU Ñt±d ùLôiúP CÚdÏm. B]ôp U§úVô ùYt±Vôn LÚÕm. Sm CXdûL UhÓúU úSôd¡f ùNôpÛm §\u TûPjRÕ. AkR BjU Nd§ûV SUÕ AûU§VôÛm, U]ûR JÚ ¨ûXlTÓjÕYRôÛm £±Õ £±Rôn ùTtßYÚ¡ú\ôm. £±Rôn £±Rôn EVWm ùNuß EfNm AûPÙm ùTôİÕ ®§ûV ùYpÛm U§Vôn, Cû\Y]ôn §Lr¡ú\ôm.

BjUôûY YQeÏ, Eu EP­p AeÏm CeÏUôn £RßiÓ ¡PdÏm BjUôûY JÚ ¨ûXlTÓjÕ, ©WLô£dÏm. Eu BjU ú_ô§ûVdLiÓ ®§Ùm ®X¡f ùNpÛm.

CYi

Cû\Yu

நீ தான் நான்நான் தேடினேன்


என்னை தேடினேன்


உலகம் முழுவதும் தேடினேன்


எங்கே நான் வாழ்கிறேன்


நீ இல்லாமல் நான் இல்லை

நீ தான் நான்


உன் ஆத்மா தான் இறைவன் .உன்னை நான் வணங்குகிறேன்.


என்னை ஆசீர்வதிப்பாயாக !நான் தான் நீ

நான் உன் அன்போடு வாழ்கிறேன்

Lord Sivan Photo
இங்கு நான் மன நிறைவோடு உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறேன் .

ஏன் எனில் இங்கு வருபவர்கள் என்னிடம் ஏதும் கேட்டோ/எடுத்து சொல்லவோ வருவதில்லை. அவர்களிடம் உள்ள ஏதேனும் ஒன்றை மன நிறைவோடு இங்கு விட்டு செல்லவே வருகிறார்கள்.


மனநிறைவோடு உன் குறையை விட்டு செல் , உன் அன்பு கூடும் .

To Enter Yours Here


Lord Sivan Photo