ஆதி மந்திரம்


இல்லை இல்லை
இல்லை என்பதில்லாமல் எதுவுமில்லை
இருப்பதில்லாமல் இல்லையும் இல்லை
இல்லை இல்லை


ஆதி தாயே
இல்லா இருப்பே
அருள்வாய்
இல்லா இருப்பே
ஆதி தாயே


இல்லா நீயிருக்க
இருக்க நானிருக்க
இல்லாதது உண்டோ
இவ்வுலகில்
இல்லாதது உண்டோ
இருக்க நானிருக்க
இல்லா நீயிருக்க


அத்தனையும்
அருளப்பெற்றேன்
ஆதி
அருளப்பெற்றேன்
அத்தனையும்செல்வ ஆதித்தன்.கு=========================================இருப்பதுவும் எதுவுமில்லை
இழப்பதும் எதுவுமில்லை
உன்னுள் கண்டால்
இழப்பதும் எதுவுமில்லை
இருப்பதும் எதுவுமில்லை


பாரினிலே
பாரப்பா பார்
தந்திரம் கற்றார்
மந்திரம் விட்டார்
தாயை மறந்து
மந்திரம் விட்டார்
தந்திரம் கற்றார்
பாரப்பா பார்
பாரினிலேகா கா காகம்
கையிலாய வர்க்கம்
கண்டு தெளிந்தார்
பூரணம்
கண்டு தெளிந்தார்
கையிலாய வர்க்கம்
கா கா காகம்

விட விட வீடு
விட்டயிடம் வீடு
உறங்கிப் போனயிடம் வீடு
உயிரற்றுப் போனயிடம் வீடு
கட்டினவர் கட்டுவாரே பார்
உயிரற்றுப் போனயிடம் வீடு
உறங்கிப் போனயிடம் வீடு
விட்டயிடம் வீடு
விட விட வீடு


தவம் இருப்பார்
தவறு காண்பார்
தப்பிக்க நினைப்பார்
தட்டாது நின்று
தப்பிக்க நினைப்பார்
தவறு காண்பார்
தவம் இருப்பார்

விதியை மதி வெல்லும் - மதியை விதி வெல்லும் - Vithiyai Mathi Vellum, Mathiyai vithi vellum. இறைவன்

[Fire.jpg]My God Photo

®§ûV U§ ùYpÛm, U§ûV ®§ ùYpÛm

Cû\Yu:

Vôo CkR Cû\Yu !

<>

Sm ¨û]lTûR ùNVpTÓjRdá¥V A¬V Nd§ûV TûPjR AkR Cû\Yu GeúL CÚd¡\ôo?

Bm, Sôm Aû]YÚm úR¥ AûXYÕ A¬V Nd§ TûPjR SUÕ LxPjûR, Ïû\V ¿dÏm JÚYûWúV úR¥ AûZ¡ú\ôm, AÕ Lt£ûXVô«àm N¬, £\kR NôªVôWô]ôÛm N¬ Sm ©WfNû] ¨Yoj§VôL úYiÓm Gu\ úSôdLj§úX AeúL Sô¥ ùNp¡ú\ôm. CÕ EiûU.

®§ - U§ Guàm DoùNôtL[ôp Cû\Yû] úUÛm ¸İUôn ûYlTÕ UhÓªu± YôrdûL úTôWôhPj§p ®§Ùm U§Ùm SmûU JİeLt\ ÑZt£ Øû\«p Ruû] ¨ûX¨ßj§ úTôWôÓ¡\Õ.

U§ûV ®§ ùYpÛm:

U§ Gu\ôp EPú] SUÕ A±ûY UhÓm ¨û]jÕd ùLôs[ úYiPôm. U§ GuTÕ A±Ü UhÓm ApX. SUÕ EP­p Es[ BjU Nd§ûVÙm úNojúR A[®Ó¡\Õ. Bm JqùYôÚ E«Ús[, E«Wt\ ùTôÚsL°Pj§Ûm, BjUô Gu\ A±V Nd§ CÚd¡\Õ. CkR Nd§Lú[ ®§ Guàm êÓ Uk§WjRôp EXûL BiÓ YÚ¡\Õ.

CkR EXL ®§ BjU Nd§L°]ôúX EÚiÓ ùNp¡\Õ. GeúLô CÚdÏm ¨X®p HtTÓm Nd§ Uôt\jRôp (AUôYôûN, ùT[oQª) Cl×®«p Es[ LPp BolT¬d¡\Õ. Bm Cl×®ûV Ñt±Ùs[ úLôsL°u BjU Nd§Ls UhÓm ApX, Sm AÚ¡p Yôİm, E«o Utßm E«Wt\ ËYWô£Ls êXØm JÚ U²R²u BjU Nd§ AûNÜtß ®§Vôp ®û[VôÓ¡\Õ. CkR ®§, Nd§ Ïû\kR SUÕ BjU Nd§ûV ùYp¡\Õ.

®§ûV U§ ùYpÛm:

BjU Nd§Vô¡V U§ Ru Nd§ûV ¨ûX SôhÓYRu êXm ®§ Gàm BjU Nd§ûV ùYpÛ¡\Õ. Bm Cû\Yu Gu\ ùTV¬p Lt£ûXL[ôn Sm Øuú]ôoLs ¨ßYRtÏ Øu ARû], SY ê­ûLL[ôÛm, SYWj§]eL[ôÛm Utßm TX SY ùTôÚsL[ôp ARu BjU Nd§ûV ªûLl TÓj§úV ¨ß®Ùs[]o. BûLVôp Rôu, ARu BjU StNd§ SmûU Lôd¡\Õ. Bm Cû\Y]ô¡V AkR BjU Nd§úV Aû]jûRÙm ùYpÛm. ®§Ùm U§Ùm Ko BjU Nd§LsRôu.

®§ ®û[VôhP]ôûY. úRôp®Ùm, ùYt±Ùm SmûU Ñt±d ùLôiúP CÚdÏm. B]ôp U§úVô ùYt±Vôn LÚÕm. Sm CXdûL UhÓúU úSôd¡f ùNôpÛm §\u TûPjRÕ. AkR BjU Nd§ûV SUÕ AûU§VôÛm, U]ûR JÚ ¨ûXlTÓjÕYRôÛm £±Õ £±Rôn ùTtßYÚ¡ú\ôm. £±Rôn £±Rôn EVWm ùNuß EfNm AûPÙm ùTôİÕ ®§ûV ùYpÛm U§Vôn, Cû\Y]ôn §Lr¡ú\ôm.

BjUôûY YQeÏ, Eu EP­p AeÏm CeÏUôn £RßiÓ ¡PdÏm BjUôûY JÚ ¨ûXlTÓjÕ, ©WLô£dÏm. Eu BjU ú_ô§ûVdLiÓ ®§Ùm ®X¡f ùNpÛm.

CYi

Cû\Yu

1 comment:

  1. ELLAM VALLA IRAIVA NAN AS SOON AS POSIBLE INDIA POKANUM, PONAPIRAKU NALL ORU VIYAPARAM SEITHU PERUM KODEESWARANKI EN KUDUMPAM MATRUM ELLA NALLA ELAI KUDUMPANGALUKKU UTHAVI SEITHU UN ARULALAY NANTRAKA VAZHA VAIKKAVENUM ERAIVA.

    ReplyDelete